Psychologia

brak_foto     

mgr Magdalena Pawłowska 
czwartek 14-21 sobota 10-14
www.magdalenapawlowska.com  

UlFloriańska 24
Kraków
Tel. 124218551

folder_html             

mgr Małgorzata ChechlińskaŚwięch
środa 9-14

UlPrzemiarki 23 Kraków / RUCZAJ
Tel 512936920

 

Magdalena Pawłowska 

Na­zy­wam się Mag­da­le­na Paw­łow­ska. Je­stem psy­cho­lo­giempsy­cho­te­ra­peu­tą pra­cu­ją­cym w nur­cie psy­cho­dy­na­micz­nym oraz wy­kła­dow­cą aka­de­mic­kimUkoń­czy­łam psy­cho­lo­gię sto­so­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Ja­giel­loń­skimObec­nie pod­no­szę swoje kwa­li­fi­ka­cje i pod­da­je swoją pracę za­wo­do­wą re­gu­lar­nej su­per­wi­zji w re­ko­men­do­wa­nym przez Pol­skie To­wa­rzy­stwoPsy­cho­lo­gicz­ne Kra­kow­skim Cen­trum Psy­cho­dy­na­micz­nymDo­świad­cze­nie za­wo­do­we zdo­by­wa­łam w Szpi­ta­lu Spe­cja­li­stycz­nym im. J. Ba­biń­skie­go w Kra­ko­wie na od­dzia­le ogól­nop­sy­chia­rycz­nym oraz na od­dzia­le psy­chia­trii są­do­wejObec­nie pra­cu­ję jako na­uczy­ciel aka­de­mic­ki w Kra­kow­skiej Aka­de­mii oraz współ­pra­cu­ję z Cen­trum Me­dycz­nym 3Bell Opławski naulFloriańskiej w Krakowiegdzie pro­wa­dzę psy­cho­te­ra­pie in­dy­wi­du­al­ną do­ro­słych i mło­dzie­ży. W swo­jej prak­ty­ce kie­ru­ję się za­sa­da­mi Ko­dek­su Etycz­no-Za­wo­do­we­go Psy­cho­lo­ga orazKo­dek­su Etycz­ne­go Psy­cho­te­ra­peu­tyPo­nad­to je­stem człon­kiem Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Neu­rop­sy­cho­lo­gicz­ne­goprzez które zo­sta­łam wy­róż­nio­na dy­plo­mem Vir­tu­ti Me­di­ci­na­li zawkład w roz­wój neu­ro­nauk w Pol­sce.
swo­jej pracy te­ra­peu­tycz­nej pra­cu­ję w opar­ciu o po­dej­ście psy­cho­dy­na­micz­nektóre ba­zu­je na tra­dy­cji psy­cho­ana­li­tycz­nej. W psy­cho­te­ra­pii psy­cho­dy­na­micz­nej za­sad­ni­cze znacze­nie ma kon­takt te­ra­peu­tycz­ny.
Moja ofer­ta skie­ro­wa­na jest do osób:

 • cier­pią­cych na za­bu­rze­nia ner­wi­co­wede­pre­syj­nelę­ko­weod­ży­wia­niaza­bu­rze­nia oso­bo­wo­ści
 • osób ze zdia­gno­zo­wa­ną schi­zo­fre­niąktóre po­trze­bu­ją pod­trzy­mu­ją­cej formy te­ra­pii
 • do­świad­cza­ją­cych kry­zy­sów psy­cho­lo­gicz­nych
 • znaj­du­ją­cych się w sy­tu­acjach prze­wle­kłe­go stre­su
 • nie ak­cep­tu­ją­cych wła­sne­go wy­glą­du
 • ma­ją­cych trud­no­ści w zna­le­zie­niu part­ne­ra ży­cio­we­go
 • nie po­sia­da­ją­cych umie­jęt­no­ści wcho­dze­nia w re­la­cje in­ter­per­so­nal­ne i pod­trzy­my­wa­nia tych re­la­cji
 • do­świad­cza­ją­cych sa­mot­no­ścipust­ki ży­cio­wejmyśli sa­mo­bój­czych
 • osób wcho­dzą­cych w tok­sycz­ne dla nich związ­ki
 • osóbktóre chcą roz­wi­nąć swoją oso­bo­wość i po­lep­szyć ja­kość swo­je­go życia
 • Formy po­mo­cy
 • Po­ra­da psy­cho­lo­gicz­na to pomoc w zi­den­ty­fi­ko­wa­niu pro­ble­mu i wy­bo­rze roz­wią­za­nia naj­bar­dziej efek­tyw­ne­go dla pa­cjen­ta. W za­leż­no­ści od ro­dza­ju zgła­sza­ne­go pro­ble­mu jest to od jed­ne­go do kilku spo­tkań
 • Kon­sul­ta­cja Psy­cho­lo­gicz­na jest to od 1 do 3 spo­tkań ma­ją­cych na celu okre­śle­nie źró­dła pro­ble­mu i wy­bra­niu naj­sku­tecz­niej­szej formy po­mo­cy.
 • Psy­cho­te­ra­pia to dłu­go­trwa­ła forma po­mo­cy do­sto­so­wa­na do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb pa­cjen­ta.
 • In­ter­wen­cja kry­zy­so­wa to pomoc w od­zy­ska­niu rów­no­wa­gi psy­chicz­nej, do któ­rej utra­ty do­szło w na­głych sy­tu­acjach ży­cio­wych (śmierć bli­skichwy­pa­dekroz­wód)
 • Ba­da­nie oso­bo­wo­ści 2 spo­tka­nia(testy + opi­nia psy­cho­lo­gicz­na  
 

Małgorzata Chechlińska - Święch   

Przyjmuje w gabinecie na ulPrzemiarki 23 (Ruczaj)

Wykształcenie

 • Asolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w KrakowieWydział Filozoficzny, 1998 dyplom magistra psychologii ( z oceną bardzo dobry)
 • W 2005 – uzyskała dyplom Specjalizacji z Psychologii Klinicznej
Przebieg pracy zawodowej
 • latach 1997 –1999 pracowała na Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM.UJ
 • 03.1999- 09.1999 pracowała w Centrum Psychoterapii Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków
 • Od ponad 11 lat pracuje na stanowisku psychologa w Klinice Ginekologii,Onkologii i Położnictwa CM.UJ